۱۳۹۲ شهریور ۲۰, چهارشنبه

خیلی مسخره است که در جمعی بحث و گفتگو رواج دارد و همه مشتاق گفتگویند.اما جسارتهای طرفین در مخالفت یا بیان حقایق ،محدود به آستانه قرابتهای سببی-نسبی و کلا عاطفی است.اینجور مواقع احساس خفگی به من دست میده؛وقتی که یکی از طرفین گفتگو به آن دیگری رشوه میدهد ـــ شما درست می گویید!،حق با شماست، به قول شماو...ـــ و این طرف هم به نحوی معجزه آسا ساکت و راضی سر جای خودش می نشیند و بحث و گفتگو مثل همیشه سترون می ماند.

۱۳۹۲ شهریور ۸, جمعه

 حس غربت چیز خوبی است من هم تجربه اش میکنم...ولی گاه بر اساس حماقتی، دنبال اتمسفر آشنا می روم و غربت ام را وا می نهمبهتر میدانی که نهایت این حماقت چیست
باز به غربت ام باز میگردم
در رفت و برگشت میان درون و بیرون مدام د رحال به دست آوردن آرامش درون به بهای از دست دادن چیزهایی،و نیز بدست آوردنهایی به بهای از دست دادن آرامش درون هستم
به روشنایی درون ات ایمان داشته باش و آن را به َآشنایی ها مفروش
غربت بهتر از آشنایی است..

باز به غربت ام باز میگردم
در رفت و برگشت میان درون و بیرون مدام د رحال به دست آوردن آرامش درون به بهای از دست دادن چیزهایی،و نیز بدست آوردنهایی به بهای از دست دادن آرامش درون هستم
به روشنایی درون ات ایمان داشته باش و آن را به َآشنایی ها مفروش
غربت بهتر از آشنایی است..
باز به غربت ام باز میگردمدر رفت و برگشت میان درون و بیرون مدام د رحال به دست آوردن آرامش درون به بهای از دست دادن چیزهایی،و نیز بدست آوردنهایی به بهای از دست دادن آرامش درون هستمبه روشنایی درون ات ایمان داشته باش و آن را به َآشنایی ها مفروشغربت بهتر از آشنایی است..باز به غربت ام باز میگردمدر رفت و برگشت میان درون و بیرون مدام د رحال به دست آوردن آرامش درون به بهای از دست دادن چیزهایی،و نیز بدست آوردنهایی به بهای از دست دادن آرامش درون هستمبه روشنایی درون ات ایمان داشته باش و آن را به َآشنایی ها مفروشغربت بهتر از آشنایی است..باز به غربت ام باز میگردمدر رفت و برگشت میان درون و بیرون مدام د رحال به دست آوردن آرامش درون به بهای از دست دادن چیزهایی،و نیز بدست آوردنهایی به بهای از دست دادن آرامش درون هستمبه روشنایی درون ات ایمان داشته باش و آن را به َآشنایی ها مفروشغربت بهتر از آشنایی است..
باز به غربت ام باز میگردمدر رفت و برگشت میان درون و بیرون مدام د رحال به دست آوردن آرامش درون به بهای از دست دادن چیزهایی،و نیز بدست آوردنهایی به بهای از دست دادن آرامش درون هستمبه روشنایی درون ات ایمان داشته باش و آن را به َآشنایی ها مفروشغربت بهتر از آشنایی است..باز به غربت ام باز میگردمدر رفت و برگشت میان درون و بیرون مدام د رحال به دست آوردن آرامش درون به بهای از دست دادن چیزهایی،و نیز بدست آوردنهایی به بهای از دست دادن آرامش درون هستمبه روشنایی درون ات ایمان داشته باش و آن را به َآشنایی ها مفروشغربت بهتر از آشنایی است..باز به غربت ام باز میگردمدر رفت و برگشت میان درون و بیرون مدام د رحال به دست آوردن آرامش درون به بهای از دست دادن چیزهایی،و نیز بدست آوردنهایی به بهای از دست دادن آرامش درون هستمبه روشنایی درون ات ایمان داشته باش و آن را به َآشنایی ها مفروشغربت بهتر از آشنایی است..